Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van www.printpromotions.nl (hierna genoemd ‘website’). Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Sijbers Sport, Alberdingk Thijmstraat 35, 5921 BB Venlo, Nederland (hierna genoemd ‘wij’, ‘onze’ of ‘ons’), verwerkt van haar website bezoekers (hierna genoemd ‘jij’, ‘je’ en ‘jouw gegevens’). Deze privacyverklaring legt uit hoe wij de gegevens, die wij via de website verzamelen, zullen gebruiken en welke rechten jij hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect een natuurlijk persoon identificeren. Deze gegevens kunnen bestaan uit een naam, telefoonnummer, e-mailadres en het IP-adres van jouw computer.

Wij verwerken jouw gegevens voor de onderstaande doeleinden:

 1. Contactaanvraag: Om antwoord te kunnen geven op je vraag na het indienen van een contactaanvraag op onze website, gebruiken wij de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt via het contactformulier, zoals jouw e-mailadres, naam en telefoonnummer. We hebben een legitiem belang voor het verwerken van deze persoonsgegevens op basis van artikel 6(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Zonder deze informatie kunnen wij namelijk geen contact met je opnemen. De verstrekking van deze gegevens is geen wettelijke of contractuele vereiste, of een vereiste waarbij het nodig is om een overeenkomst aan te gaan. Echter, als je geen contactgegevens verstrekt, kunnen we je vraag mogelijk niet beantwoorden.
 2. Account aanmaken: Wanneer je een account aanmaakt, hebben wij jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig voor eventuele toekomstige bestellingen die je bij ons doet. We hebben een legitiem belang voor het verwerken van deze persoonsgegevens op basis van artikel 6(f) van de AVG, aangezien we deze informatie nodig hebben om deze bestellingen te kunnen verwerken en eventueel contact met jou op te kunnen nemen betreffende deze bestellingen via jouw account. De verstrekking is geen wettelijke of contractuele vereiste, of een vereiste waarbij het nodig is om een overeenkomst aan te gaan. Echter, als je deze informatie niet verstrekt, kunnen wij geen account voor jou aanmaken.
 3. Nieuwsbrief: Voor het geval je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief als abonnee zullen wij jouw gegevens gebruiken om contact met je op te nemen over speciale aanbiedingen, updates en blog inhoud, gepersonaliseerd voor jou. Wij mogen deze gegevens verwerken op basis van jouw toestemming, zoals uiteengezet in artikel 6(a) van de AVG. Je hebt het recht om jouw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan jouw intrekking.
 4. Offerteaanvraag: Wanneer je een offerte aanvraagt via ons offerte aanvraagformulier, gebruiken wij de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt om contact met je op te nemen ter navolging van je verzoek. We hebben een legitiem belang voor het verwerken van deze persoonsgegevens op basis van artikel 6(f) van de AVG, omdat we zonder deze informatie geen contact met je kunnen opnemen over de offerte. De verstrekking is geen wettelijke of contractuele vereiste, of een vereiste waarbij het nodig is om een overeenkomst aan te gaan. Echter, als je deze informatie niet verstrekt, kunnen we geen offerte voor je aanmaken.
 5. Bestelling plaatsen: Als je een bestelling plaatst, hebben wij jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuur- en bezorgadres nodig om je op de hoogte te kunnen houden van belangrijke updates, eventuele wijzigingen en levering van deze bestelling. De verstrekking is een contractuele vereiste die nodig is om een overeenkomst aan te gaan, zoals uiteengezet in artikel 6(b) van de AVG. Echter, als je deze informatie niet verstrekt, kunnen wij geen overeenkomst met jou aangaan.
 6. Service beoordeling: Wij geven onze klanten de mogelijkheid om onze service te beoordelen op onze site www.printpromotions.nl. De persoonsgegevens die je verstrekt bij dergelijke beoordelingen kunnen later gezien worden op onze website. Wij mogen deze gegevens verwerken op basis van jouw toestemming, zoals uitgelegd in artikel 6(a) van de AVG. Je hebt het recht om jouw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan jouw intrekking.
 7. Social Media: Wij gebruiken sociale media om onze content bij onze doelgroep onder de aandacht te brengen, zodat zij betrokken blijven bij Print Promotions . Wij kunnen bepaalde momenten van betrokkenheid en gedrag opslaan, zoals reacties op onze content, of berichten die worden gestuurd aan de inbox van onze sociale media. Informatie over het gedrag op sociale media kan in verband worden gebracht met gegevens over het gedrag op de Website. Op basis van dergelijke informatie kunnen wij uw Website-ervaring personaliseren. Wij mogen deze gegevens verwerken als u ons daar toestemming voor geeft. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken. Als u hiervoor geen persoonlijke gegevens verstrekt, krijgen wij geen informatie over u binnen en kunnen uw ervaring op onze Website niet personaliseren.
 8. Online Campagnes Om onze (potentiële) klanten in beweging te brengen en ermee verbonden te blijven, lanceert Print Promotions regelmatig campagnes. Naast de informatie benodigd voor het abonnement op onze nieuwsbrief, kunnen wij ook om aanvullende gegevens vragen, zoals adressen, telefoonnummers of informatie over het gebruik van producten. Op basis hiervan kunnen wij bezoekers en gebruikers van onze website relevantere content aanbieden en berichten sturen voor prijsmatching en andere doeleinden. Aanvullende informatie wordt per campagne verstrekt. Wij mogen deze gegevens verwerken als u ons daar toestemming voor geeft. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken. Als u hiervoor geen persoonlijke gegevens verstrekt, kunnen wij u geen relevante content en berichten aanleveren.
 9. E-mail Marketing Wij kunnen gegevens over uw e-mailadres en eventueel uw naam, initialen, geslacht en aanvullende informatie, zoals bedrijfsnaam of functieklasse verzamelen om u commerciële e-mails te kunnen sturen. In zijn algemeenheid mogen wij deze gegevens verwerken als u ons daar toestemming voor geeft. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken. Als u deze contactgegevens echter specifiek heeft aangeleverd met het doel commerciële e-mails van ons te ontvangen, of als u een bestaande klant bent en de e-mail betreft gelijksoortige diensten en producten, dan mogen wij uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming en op basis van artikel 6(1)(f) van de Algemene verordening gegevensbescherming verwerken, omdat deze informatie noodzakelijk is voor het uitoefenen van onze bedrijfsactiviteiten. In dit geval kunt u op elk moment dat wij u een e-mail sturen bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens.
 10. 10.  Cookies: Meer informatie over het verzamelen van persoonsgegevens via cookies vind je hier:http://bodyenfight.magenting.com/cookiebeleid

VERSTREKKING AAN DERDEN
In zijn algemeenheid zullen wij uw persoonlijke gegevens niet delen met groepsentiteiten buiten de Europese Ruimte (EER). Wij mogen jouw gegevens wel delen met groepsentiteiten gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Wij mogen uw gegevens delen met derden die database-, server-, onderhouds-, beveiligings-, marketing- of andere vergelijkbare diensten aan ons leveren (hierna te noemen “gegevensverwerkers”). Als wij toegang verlenen tot uw gegevens, eisen wij van deze derden dat zij uw gegevens vertrouwelijk behandelen en dragen deze partijen op alleen namens ons deze gegevens te verwerken. Bovendien kunnen wij jouw gegevens ook openbaar maken als wij van mening zijn dat de openbaarmaking wettelijk vereist is of als reactie op een wettelijk verzoek. Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verkopen of met derden delen voor re marketing doeleinden.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van jouw persoonsgegevens tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaring of toegang en tegen alle andere vormen van onrechtmatige verwerking. Ook eisen wij van onze gegevensverwerkers dat zij dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen implementeren.

BEWAARTERMIJN
Jouw gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, tenzij anders wettelijk bepaald. Wij bewaren gegevens van alle verwerkte bestellingen voor zeven jaar, om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van toepasselijke belastingwetgeving. Gegevens van accounts zonder enige bestelling worden slechts 18 maanden bewaard voordat deze uit ons systeem worden verwijderd, hetzelfde geldt voor inactieve accounts van 24 maanden (met dit bedoelen wij dat wij geen enkele interactie hebben gezien van jou met onze website voor een opeenvolgende periode van 24 maanden). Alle ontwerpbestanden die op onze website zijn geüpload, worden voor een periode van 18 maanden opgeslagen voordat ze worden verwijderd.

JOUW RECHTEN
Je kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring, als je:

 • wil weten of wij jouw persoonsgegevens al dan niet verwerken en gebruiken
 • jouw gegevens wilt corrigeren
 • jouw gegevens wilt verwijderen
 • jouw gegevens wilt beperken, en/of;
 • wilt dat wij jouw gegevens naar een andere organisatie verzenden.

Wij kunnen je om aanvullende informatie vragen die nodig is om jouw identiteit te bevestigen. De hierboven genoemde rechten zijn niet altijd van toepassing en wij zullen per verzoek beoordelen of we actie moeten ondernemen om te voldoen aan de AVG. Wij zullen informatie verstrekken over de ondernomen acties zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Deze periode kan, indien nodig, met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. Wij zullen je binnen één maand na het ontvangst van jouw verzoek informeren van een dergelijke verlenging, samen met de redenen voor de vertraging. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als wij niet tijdig reageren of om iedere andere reden.

WIJZIGINGEN
Het is mogelijk dat deze verklaring in de toekomst wordt aangepast. De meest recente versie zal te allen tijde op deze pagina beschikbaar zijn.

NEEM CONTACT MET ONS OP
Mocht je vragen of klachten hebben, neem dan gerust contact met ons op!